Ⓐ // Ⓔ
Kym, 30, Bi, INTJ, Geek, Vegetarian, Dahar Master.


\m/ \m/
Raktajino Bliss